Staying in a Hotel Room in Persian (U2L2)

مُنشی هتل: به هُتِل آزادی خوش آمَدید. آیا قَبلاً اُتاق رِزِرو کَرده‎اید؟

نیما: بَله. اُتاق قَبلا رِزِرو شُده.

مُنشی هتل: لُطفَا این فُرم را پُر کُنید.
پاسپورت لُطفَا
چَند روز قَصد دارید دَر هُتِل بِمانید

تام: فِکر می‎کُنَم دو تا سه روز

مُنشی هتل: شُما اِنگلیسی هَستید؟

تام: بَله

مُنشی هتل: اسم شُما چیست؟

تام: تام اسمیت

مُنشی هتل: آیا بَرایِ تَعطیلات به ایران آمَده‎اید یا بَرایِ کار و تِجارَت

تام: مَن بَرایِ گَردِش به ایران آمَده‌ام

مُنشی هتل:
طبقه‌ی سوم. اتاق شماره‌یسیصد و سه برای شما رِزِرو شُده است. یک سوییت.
هَزینه‎ی اُتاق را نَقدی می‌پَردازید یا کارتِ اِعتباری دارید؟

تام: هَزینه‎ی این اُتاق چِقَدر اَست؟

مُنشی هتل: شَبی صَد و بیست دُلار

تام: نَقد

***

تام: اُتاقِ خوبیه

نیما: مَن هَم خوشَم آمد. اُمیدوارَم دَر اینجا راحَت باشی

تام: مُتشَکِرَم.
قَهوه مِیل داری؟

نیما: نه. مَمنونَم.

تام: بَرنامه‎ِیِ فَردا چیه؟

نیما: می‏‎رَویم بازار. ساعَتِ نُه و نیمِ صُبح تو را می‎بینَم

Describing a Place in Persian (U2L1)

نیما: تام. این مِیدانِ آزادی است. وَسَطِ این مِیدان ُبرجِ آزادی است. این بُرج نَمادِ تهران است.

تام: مِیدانِ بُزُرگی است.

نیما: بَله. این بُزُرگترین مِیدانِ تِهران اَست. کِتابخانه وَ موزه هَم دارَد.

تام:هَوا زیاد سَرد نیست.

نیما: بَله. اِمروز هَوا آفتابی است. دیروز هَوا اَبری بود.

***

تام: اِسمِ این خیابان چیست؟

نیما: خیابانِ وَلیعَصر

***

نیما: رِسیدیم. این هَم هتل!


Nima: Tom. This is Azadi Circus. Azadi Tower is in the middle of this circus. This tower is the symbol of Tehran
Tom: This is a big circus.

Nima: Yes. This is the bigeest circus in Tehran. It has a library and a musuem as well.
Tom: The weather is not very cold (=It is not very cold.)

Nima: Yes. It is sunny today. It was cloudy yesterday.

***

Tom: What is the name of this avenue?
Nima: Vali’Asr avenue.

***
Nima: Here we are. This is the hotel.

Conversation about Iran (U1L3)

نیما: سَلام تام. مَن دیروز دَر کِرمان بودَم. کِرمان یِکی از شَهرهایِ تاریخی وَ زیبایِ ایران اَست. چَند عَکس اَز شَهرِ کِرمان بَرایَت فرستادَم.

مُتشَکِرَم. آنها را دیدَم.

نیما: راستی کِی به ایران می آیی؟

تام:جُمعه. بیست و هَفتمِ دسامبر. ساعَتِ شِش و چِهِل دَقیقه ی صُبح.

نیما: به وَقتِ تهران، ساعَتِ 10 صُبح، دَر فُرودگاهِ مِهرآباد تو را خواهَم دید.

تام:راستی. دَر این سَفَر چه شَهرهایی را می توانیم بِبینیم؟

نیما: تِهران، اِصفِهان، شیراز. بَعد هَم می تَوانیم سَری به کیش بِزَنیم.

تام:کیش؟

نیما: بَله. کیش یِکی اَز زیباتَرین جَزیره هایِ ایران اَست.

تام:خِیلی خوبه. متشَکِرَم. به زودی تو را خواهَم دید.

نیما: خُداحافِظ. به اُمیدِ دیدار.


Nima: Hello Tom. I was in Kerman yesterday. Kerman is one of the historical and beautiful cities of Iran. I sent you some photos of Kerman.

Tom: Thanks. I saw them.

Nima: By the way, when are you coming to Iran?

Tom: Friday, twenty seventh of December. At 6:40 am.

Nima: I will see you at 10 o’clock, Tehran time.

Tom: By the way, which cities can we visit in this trip?

Nima: Tehran, Isfahan, Shiraz. Then, we can have short visit to Kish.

Tom: Kish?

Nima: Yes. Kish is one of the most beautiful islands of Iran.

Tom: Very good. Thanks. See you soon.

Nima: Good bye. Hope to see soon.


With English Scripts:

Nima: Salām Tām. Man diruz dar Kermān budam. Kermān yeki az šahrhāye tārixi va zibāye Iran ast. čand aks az šahre Kermān barāyat ferestādam.

Tom: Motšakkeram. ānhā rā didam.

Nima: Rāsti. Key be Iran miāi?
Tom: Jom’e(h). Bist-o-haftom-e Desāmbr. Sā’at-e šeš o čehel daqiqe-ye sobh.

Nima: Be vaqt-e Tehran sā’ate dah-e sobh, dar forudgāh(e) Mehrābād to rā xāham did.

Tom: Rāsti, dar in safar če šahrhāi ra mitavānim bebinim?

Nima: Tehran, Esfehān, širāz. Ba’d ham mitavānim sari be Kiš bezanim.
Tom: Kiš?

Nima: Bale. Kiš yeki az zibātarin jazirehāye Iran ast.
Tom: Xeyli xube. Motšakkeram. Be zudi to rā xāham did.

Nima: Xodāhāfez. Be omid-e didār.

Inviting in Persian (U1L2)

فصل اول – درس دوم

Inviting someone in Farsi

آیا شما با ایران آشنا هستید؟

بله. کشور شما زیبا و بزرگ است.

متشکرم. ایران کشوری تاریخی است.
دوست داری به ایران سفر کنی؟

بله. خیلی دوست دارم.

من شما را به ایران دعوت می کنم.

بسیار خوب. به زودی تعطیلات من شروع می شود.
من در این تعطیلات به ایران می آیم.
لطفا با من تماس بگیرید. به امید دیدار.

Short Greeting in Persian (U1L1)

فصل اول – درس اول

Short Greeting in Farsi


سلام

سلام

من تام هستم.
من بیست و شش ساله هستم. و اهل انگلستان هستم.
اسم شما چیست؟

اسم من نیما است. و بیست و چهار ساله هستم.
من ایرانی هستم.
شما چه کاره هستید؟

من دانشجوی زبان فارسی هستم.
من ایران را خیلی دوست دارم.
زبان فارسی را هم خیلی دوست دارم.
شغل شما چیست؟

در یک آژانس توریستی کار می کنم.

از آشنایی با شما خوشحالم.

من هم همین طور.

Subjunctive mood in Action-2

As mentioned in previous post, Subjunctive mood in Persian is used in two occasions. This mood is used when more than one verb is used, and in the case of uncertainty (i.e. after šāyad (maybe), agar (if), bāyad (must) and so on. The first usage of this mood was covered in the previous post, and the latter is explained in this post:

2. In the case of uncertainty

(i.e. after šāyad (maybe), agar (if), bāyad (must) and so on.

a- Present

– May / Might

šāyad

من شاید امروز به مدرسه بروم

/man šāyad emruz be madrese(h) beravam/
I might go to school today.

Note: There is no negative form for šāyad. To make the above sentence negative, we make the Subjunctive mood verb negative by replacing /be-/ with /na-/:

من شاید امروز به مدرسه نروم

/man šāyad emruz be madrese(h) naravam/
I might not go to school today.

– Should / Have to / Must / Ought to

bāyad

حالت خوب نیست. تو باید به دکتر بروی.

/hālet xub nist. to bāyad be doktor beravi./
You are not ok. You have to go to the doctor. (=You have to see a doctor)

Note: Negative form for Bāyad is Nabāyad. To make the above sentence negative we change /bāyad/ to /nabāyad/ and do not touch the rest of sentence.

حالت خوب نیست. تو نباید به مدرسه بروی

/hālet xub nist. to nabāyad be madrese(h) beravi./
You are not OK. You must not go to school.

b- Past

The subjunctive mood is not used for šāyad and Bāyad in past tense.

Past Imperfective form of the verb comes after šāyad and Bāyad in Past Tenses.

تو باید به او می گفتی

/to bāyad be u migofti/
You should have told her.

Download the Homework here

Subjunctive mood in Action-1

Broadly speaking, the subjunctive form [be-/bo-] is used:

1- If there are more than one verb in a sentence (no matter past or present) the following verbs will be in subjunctive form.

2. in the case of uncertainty (i.e. after shāyad (maybe), agar (if), bāyad (must) and so on.

1- More than one verb

In other words, when you have to use infinitive form (“to VERB”) or ing form (“VERBing) for the following verbs in English, you have to use subjunctive form (“be-“) of verb in Persian.

می خواهم سیبی بخورم.

Present: “Mixāham sibi boxoram”
(I want to eat an apple)

می خواستم سیبی بخورم.

Past: “Mixāstam sibi boxoram”
(I wanted to eat an apple)

In the past tense, you can also use”Xāstam” instead of “Mixāstam” for “I wanted”

Note: xāstam and mixāstam are two different tenses. xāstam means “I wanted” mixāstam means “I used to want”.

Examples:

I like/love VERBing
من دوست دارم زبان یاد بگیرم.
“man dust dāram Farsi yād begirem” (“I love learning Farsi”)

I tried to VERB
من تلاش کردم حقیقت را به او بگویم.
/man talāš kardam haqiqat rā be u beguyam/
I tried to tell him/her the truth.

I hate VERBing
من بدم می آید جمعه ها کار بکنم.
/man dadam miāyad Jom’ehā kār bekonam./
I hate working on Fridays.

I started/finished VERBing
من پارسال شروع کردم زبان فارسی را یاد بگیرم.
/man pārsāl šoru kardam zabān-e Farsi rā yād begiram/
I started learning Persian language last year.

An Introduction to Subjunctive mood in Persian

The subjunctive mood is a verb mood typically used in dependent clauses to express wishes, commands, emotion, possibility, judgment, opinion, necessity, or statements that are usually contrary to fact at present.

The subjunctive mood is Persian is made of the subjunctive form of the verb.

be + Present root

بـ + بن مضارع

Examples

Examples of subjunctive form for first person:

b(e) + kon (am)
b(e) + xor (am)
b(e) + rav (am)
b(e) + nush (am)
b(e) + nevis (am)

Note:

If the first letter of the Present root was a vowel (except for /i/), bi would be used instead of be:

bi + aay (am)
bi + aamuz (am)

If the first letter was /i/: (istaadan)

be + ist (am)

Exception:
The Subjunctive form of to be verb does not have any subjunctive prefix (be or bi):
baasham/baashi/baashad
baashim/baashid/baashand

How to write Farsi Alphabet Letters

As you might find it difficult or even scary to use Persian script, I have made an animation which demonstrates how to write down letters in just 2 minutes! This video would be a quick and easy guide for people who wonder how to write Farsi script.

If you are not familiar with Farsi script, I would recommend reading these posts first:
Persian Alphabet
Persian Letters Variation

Not to mention that if you are interested in Arabic, this video will be useful as Farsi language covers all Arabic letters.

Exercise- Making Sentences in Persian

To download the Exercise (Making Sentences) click here.
Alternatively you can see the images below:
Exercise Exercise

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin