Archive

Posts Tagged ‘مکالمه در زبان فارسی’

Conversation about Iran (U1L3)

نیما: سَلام تام. مَن دیروز دَر کِرمان بودَم. کِرمان یِکی از شَهرهایِ تاریخی وَ زیبایِ ایران اَست. چَند عَکس اَز شَهرِ کِرمان بَرایَت فرستادَم.

مُتشَکِرَم. آنها را دیدَم.

نیما: راستی کِی به ایران می آیی؟

تام:جُمعه. بیست و هَفتمِ دسامبر. ساعَتِ شِش و چِهِل دَقیقه ی صُبح.

نیما: به وَقتِ تهران، ساعَتِ 10 صُبح، دَر فُرودگاهِ مِهرآباد تو را خواهَم دید.

تام:راستی. دَر این سَفَر چه شَهرهایی را می توانیم بِبینیم؟

نیما: تِهران، اِصفِهان، شیراز. بَعد هَم می تَوانیم سَری به کیش بِزَنیم.

تام:کیش؟

نیما: بَله. کیش یِکی اَز زیباتَرین جَزیره هایِ ایران اَست.

تام:خِیلی خوبه. متشَکِرَم. به زودی تو را خواهَم دید.

نیما: خُداحافِظ. به اُمیدِ دیدار.


Nima: Hello Tom. I was in Kerman yesterday. Kerman is one of the historical and beautiful cities of Iran. I sent you some photos of Kerman.

Tom: Thanks. I saw them.

Nima: By the way, when are you coming to Iran?

Tom: Friday, twenty seventh of December. At 6:40 am.

Nima: I will see you at 10 o’clock, Tehran time.

Tom: By the way, which cities can we visit in this trip?

Nima: Tehran, Isfahan, Shiraz. Then, we can have short visit to Kish.

Tom: Kish?

Nima: Yes. Kish is one of the most beautiful islands of Iran.

Tom: Very good. Thanks. See you soon.

Nima: Good bye. Hope to see soon.


With English Scripts:

Nima: Salām Tām. Man diruz dar Kermān budam. Kermān yeki az šahrhāye tārixi va zibāye Iran ast. čand aks az šahre Kermān barāyat ferestādam.

Tom: Motšakkeram. ānhā rā didam.

Nima: Rāsti. Key be Iran miāi?
Tom: Jom’e(h). Bist-o-haftom-e Desāmbr. Sā’at-e šeš o čehel daqiqe-ye sobh.

Nima: Be vaqt-e Tehran sā’ate dah-e sobh, dar forudgāh(e) Mehrābād to rā xāham did.

Tom: Rāsti, dar in safar če šahrhāi ra mitavānim bebinim?

Nima: Tehran, Esfehān, širāz. Ba’d ham mitavānim sari be Kiš bezanim.
Tom: Kiš?

Nima: Bale. Kiš yeki az zibātarin jazirehāye Iran ast.
Tom: Xeyli xube. Motšakkeram. Be zudi to rā xāham did.

Nima: Xodāhāfez. Be omid-e didār.

Conversation about Iran

Conversation about Iran in Persian

سعید: سلام سحر Listen salām Sahar Sa’id:
سحر: سلام Listen salām Sahar:
سعید: منا گفت می خواهی به ایران بروی.
درست است؟
Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
سحر: بله. برای تعطیلات تابستان به ایران می روم. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
سعید: ایران در کدام قاره قرار دارد؟ Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
سحر: در قاره آسیا. در خاور میانه. Listen Dar qārre-ye Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
سعید: درمورد ایران چه می دانی؟ Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
سحر: ایران کشور بزرگی است.
فکر می کنم از انگلستان بزرگتر است.
تهران پایتخت ایران است.
شمال ایران کوههای بلند و درختان کوتاه دارد.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar ast.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
سعید: غذاهای ایران چطور است؟ Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
سحر: عالی هستند! همه دوستان ایرانی من می گویند غذاهای ایرانی بسیار خوشمزه هستند. Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
سعید: آیا می خواهی در تهران رانندگی کنی؟ Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
سحر: شوخی می کنی؟
منا می گوید ترافیک در تهران خیلی سنگین است.
شاید یک ماشین با راننده اجاره کنم. امیدوارم گران نباشد.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trāfik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam. Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
سعید: فکر می کنم ارزان باشد.
چون قیمت بنزین در ایران پایین است.
Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
سحر: به نظر می رسد اطلاعات اقتصادیت به بدی جغرافیایت نیست! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
سعید: این را دیروز در روزنامه خواندم!
هوای تهران چطور است؟
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam.
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
سحر: در تهران معمولا تابستان گرم است. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
سعید: خوش به حالت! امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
سحر: ممنون. Listen mamnun. Sahar:

Translation:

Sa’id: Hello Sahar Listen salām Sahar Sa’id:
Sahar: Hello Listen salām Sahar:
Sa’id: Mona said you want to go to Iran, is it true? Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
Sahar: Yes. I am going to Iran for summer holiday. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
Sa’id: In which continent is Iran located? Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
Sahar: In Asia. In Middle East Listen Dar qārrey-e Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
Sa’id: What do you know about Iran? Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
Sahar: Iran is a big country.
I think it is bigger than England.
Tehran is the capital of Iran.
The lands in North of Iran have high mountains and short trees.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar bāšad.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
Sa’id: How are Iranian foods? Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
Sahar: They are amazing! All of my Iranian friends say Iranian foods are very delicious Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand, qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
Sa’id: Do you want to drive in Tehran? Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
Sahar: Are you kidding me? Mona says, traffic in Tehran is very heavy.
I might hire a car with a driver.
I hope it will not be expensive.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trafik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam.
Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
Sa’id: I think it is cheap, because petrol price is low in Iran. Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
Sahar: It seems your financial knowledge is not as bad as your geography! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
Sa’id: I read it yesterday in the newspaper!
How is Tehran weather?
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam!
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
Sahar: It is usually hot in the summer. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
Sa’id: Lucky you! I hope you will have a nice trip. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
Sahar: Thank you. Listen mamnun. Sahar:

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin