Archive

Posts Tagged ‘conversation in Persian’

Conversation about Iran (U1L3)

نیما: سَلام تام. مَن دیروز دَر کِرمان بودَم. کِرمان یِکی از شَهرهایِ تاریخی وَ زیبایِ ایران اَست. چَند عَکس اَز شَهرِ کِرمان بَرایَت فرستادَم.

مُتشَکِرَم. آنها را دیدَم.

نیما: راستی کِی به ایران می آیی؟

تام:جُمعه. بیست و هَفتمِ دسامبر. ساعَتِ شِش و چِهِل دَقیقه ی صُبح.

نیما: به وَقتِ تهران، ساعَتِ 10 صُبح، دَر فُرودگاهِ مِهرآباد تو را خواهَم دید.

تام:راستی. دَر این سَفَر چه شَهرهایی را می توانیم بِبینیم؟

نیما: تِهران، اِصفِهان، شیراز. بَعد هَم می تَوانیم سَری به کیش بِزَنیم.

تام:کیش؟

نیما: بَله. کیش یِکی اَز زیباتَرین جَزیره هایِ ایران اَست.

تام:خِیلی خوبه. متشَکِرَم. به زودی تو را خواهَم دید.

نیما: خُداحافِظ. به اُمیدِ دیدار.


Nima: Hello Tom. I was in Kerman yesterday. Kerman is one of the historical and beautiful cities of Iran. I sent you some photos of Kerman.

Tom: Thanks. I saw them.

Nima: By the way, when are you coming to Iran?

Tom: Friday, twenty seventh of December. At 6:40 am.

Nima: I will see you at 10 o’clock, Tehran time.

Tom: By the way, which cities can we visit in this trip?

Nima: Tehran, Isfahan, Shiraz. Then, we can have short visit to Kish.

Tom: Kish?

Nima: Yes. Kish is one of the most beautiful islands of Iran.

Tom: Very good. Thanks. See you soon.

Nima: Good bye. Hope to see soon.


With English Scripts:

Nima: Salām Tām. Man diruz dar Kermān budam. Kermān yeki az šahrhāye tārixi va zibāye Iran ast. čand aks az šahre Kermān barāyat ferestādam.

Tom: Motšakkeram. ānhā rā didam.

Nima: Rāsti. Key be Iran miāi?
Tom: Jom’e(h). Bist-o-haftom-e Desāmbr. Sā’at-e šeš o čehel daqiqe-ye sobh.

Nima: Be vaqt-e Tehran sā’ate dah-e sobh, dar forudgāh(e) Mehrābād to rā xāham did.

Tom: Rāsti, dar in safar če šahrhāi ra mitavānim bebinim?

Nima: Tehran, Esfehān, širāz. Ba’d ham mitavānim sari be Kiš bezanim.
Tom: Kiš?

Nima: Bale. Kiš yeki az zibātarin jazirehāye Iran ast.
Tom: Xeyli xube. Motšakkeram. Be zudi to rā xāham did.

Nima: Xodāhāfez. Be omid-e didār.

A Job Interview in Persian

A Job Interview in Persian

مدیر: سلام Listen salām Manager:
پریسا: سلام Listen salām Parisā:
مدیر: اینجا نوشته اید که چند تا زبان بلدید. درست است؟ Listen Injā nevešteid ke čand tā zabān baladid. dorost ast? Manager:
پریسا: بله. انگلیسی که زبان مادریم است. فرانسه هم بلدم. یک کمی هم فارسی می دانم. Listen bale. engelisi ke zabāne madariam ast. farānse ham baladam. yek kami ham farsi midānam. Parisā:
مدیر: شکسته نفسی می کنید. فارسی شما خیلی خوب است. Listen šekaste nafsi mikonid. farsi-e shoxoma xeyli xub ast. Manager:
پریسا: لطف دارید. Listen lotf dārid. Parisā:
مدیر: چند سال است که فارسی می خوانید؟ Listen čand sāl ast ke farsi mixānid? Manager:
پریسا: در مجموع 5 سال است که فارسی می خوانم. 1 سال در تهران، و 4 سال در لس آنجلس. Listen dar majmu 5 sāl ast ke farsi mixānam. 1 sāl dar Tehran, va 4 sāl dar Los Angeles. Parisā:
مدیر: تا به حال کتابی ترجمه کرده اید؟ Listen tā be hāl ketābi tarjome kardeid? Manager:
پریسا: راستش را بخواهید خیر. یعنی مکاتبات بازرگانی ترجمه کرده ام، اما کتاب خیر. Listen rāstash rā bexāhid xeir. yani mokātebāt-e bāzargāni tarjome kardeam, amma ketab xeir. Parisā:
مدیر: مساله ای نیست. کدام برایتان راحت تر است؟ ترجمه از فارسی به انگلیسی؟ یا از انگلیسی به فارسی؟ Listen mas’alei nist. kodām barāyetān rāhattar ast? tarjome az farsi be engelisi ya az engelisi be farsi? Manager:
پریسا: مطممئنا از فارسی به انگلیسی. چون انگلیسی زبان مادریم است.مخصوصا اگر فرهنگ لغت داشته باشم ترجمه به انگلیسی کار بسیار آسانی است. Listen motma’ennan az farsi be engelisi. čon engelisis zabāne mādariam ast.
maxsusan agar farhang-e loqat dāšte bašam tarjome be engelisi kāre besiār asāni ast.
Parisā:
مدیر: آگهی این کار را کجا دیدید؟چرا می خواهید برای این شرکت کار کنید؟ Listen āgahie in kār ra kojā didid?čerā mixāhid barāye in šerkat kār konid? Manager:
پریسا: من آگهی شما را در روزنامه ی محلی دیدم.به دو دلیل می خواهم در شرکت شما کار کنم: اول این که به ترجمه کردن علاقه دارم. دوم این که دوست دارم چند سال در ایران زندگی کنم. Listen man āgahi-e šomā ra dar ruznāme-ye mahalli didam.be 2 dalil mixāham dar šerkat-e šomā kār konam: avval inke be tarjome kardan alāqe dāram. dovom in ke dust dāram čand sāl dar Iran zendegi konamm. Parisā:
مدیر: بسیار خوب. شما اگر سوالی دارید بپرسید. Listen besiār xub. šomā agar so’āli dārid beporsid. Manager:
پریسا: بله. یک جمله در فرم را نمی فهمم. ممکن است برایم توضیح دهید؟ Listen bale. yek jomle dar form ra nemifahmam. momken ast baryam tozih dahid? Parisā:
مدیر: حتما. Listen hatman. Manager:

Translation:

مدیر: Hello Listen salām Manager:
پریسا: Hello Listen salām Parisā:
مدیر: You have written here that you know many languages. Is it correct? Listen Injā nevešteid ke čand tā zabān baladid. dorost ast? Manager:
پریسا: Yes. English is my mother tongue. I know French. I also know a little bit Persian. Listen bale. engelisi ke zabāne madariam ast. farānse ham baladam. yek kami ham farsi midānam. Parisā:
مدیر: You are being modest. Your Persian is very good. Listen šekaste nafsi mikonid. farsi-e shoxoma xeyli xub ast. Manager:
پریسا: That’s kind of you. Listen lotf dārid. Parisā:
مدیر: How many years you have studied Persian? Listen čand sāl ast ke farsi mixānid? Manager:
پریسا: It has been 5 years in total that I have studied Persian. Listen dar majmu 5 sāl ast ke farsi mixānam. 1 sāl dar Tehran, va 4 sāl dar Los Angeles. Parisā:
مدیر: Have you ever translated a book? Listen tā be hāl ketābi tarjome kardeid? Manager:
پریسا: To be honest I haven’t. I mean I have translated business correspondence, but not a book. Listen rāstash rā bexāhid xeir. yani mokātebāt-e bāzargāni tarjome kardeam, amma ketab xeir. Parisā:
مدیر: No problem. Which one is easier for you? Translation from Persian to English or from English to Persian? Listen mas’alei nist. kodām barāyetān rāhattar ast? tarjome az farsi be engelisi ya az engelisi be farsi? Manager:
پریسا: Certainly from Persian to English, as English is my mother tongue.

Especially if I have a dictionary, it will be very easy to translate to English.

Listen motma’ennan az farsi be engelisi. čon engelisis zabāne mādariam ast.

maxsusan agar farhang-e loqat dāšte bašam tarjome be engelisi kāre besiār asāni ast.

Parisā:
مدیر: Where did you see the advert for this job?

Why do you want to work for this company?

Listen āgahie in kār ra kojā didid?čerā mixāhid barāye in šerkat kār konid? Manager:
پریسا: I saw your advert in the local newspaper.

I would like to work for your company for two reasons: First, I love translation. Second, I would like to live in Iran for a couple of years.

Listen man āgahi-e šomā ra dar ruznāme-ye mahalli didam.be 2 dalil mixāham dar šerkat-e šomā kār konam: avval inke be tarjome kardan alāqe dāram. dovom in ke dust dāram čand sāl dar Iran zendegi konamm. Parisā:
مدیر: Excellent. If you have any questions, please ask. Listen besiār xub. šomā agar so’āli dārid beporsid. Manager:
پریسا: Yes, there is a sentence in the form that I don’t understand. May you explain it to me? Listen bale. yek jomle dar form ra nemifahmam. momken ast baryam tozih dahid? Parisā:
مدیر: Certainly. Listen hatman. Manager:

Conversation about Iran

Conversation about Iran in Persian

سعید: سلام سحر Listen salām Sahar Sa’id:
سحر: سلام Listen salām Sahar:
سعید: منا گفت می خواهی به ایران بروی.
درست است؟
Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
سحر: بله. برای تعطیلات تابستان به ایران می روم. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
سعید: ایران در کدام قاره قرار دارد؟ Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
سحر: در قاره آسیا. در خاور میانه. Listen Dar qārre-ye Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
سعید: درمورد ایران چه می دانی؟ Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
سحر: ایران کشور بزرگی است.
فکر می کنم از انگلستان بزرگتر است.
تهران پایتخت ایران است.
شمال ایران کوههای بلند و درختان کوتاه دارد.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar ast.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
سعید: غذاهای ایران چطور است؟ Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
سحر: عالی هستند! همه دوستان ایرانی من می گویند غذاهای ایرانی بسیار خوشمزه هستند. Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
سعید: آیا می خواهی در تهران رانندگی کنی؟ Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
سحر: شوخی می کنی؟
منا می گوید ترافیک در تهران خیلی سنگین است.
شاید یک ماشین با راننده اجاره کنم. امیدوارم گران نباشد.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trāfik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam. Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
سعید: فکر می کنم ارزان باشد.
چون قیمت بنزین در ایران پایین است.
Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
سحر: به نظر می رسد اطلاعات اقتصادیت به بدی جغرافیایت نیست! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
سعید: این را دیروز در روزنامه خواندم!
هوای تهران چطور است؟
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam.
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
سحر: در تهران معمولا تابستان گرم است. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
سعید: خوش به حالت! امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
سحر: ممنون. Listen mamnun. Sahar:

Translation:

Sa’id: Hello Sahar Listen salām Sahar Sa’id:
Sahar: Hello Listen salām Sahar:
Sa’id: Mona said you want to go to Iran, is it true? Listen Monā goft mixāhi be Iran beravi.
Dorost ast?
Sa’id:
Sahar: Yes. I am going to Iran for summer holiday. Listen Bale. Barāye tatilāt-e tābestān be Iran miravam. Sahar:
Sa’id: In which continent is Iran located? Listen Iran dar kodām qārre qarār dārad? Sa’id:
Sahar: In Asia. In Middle East Listen Dar qārrey-e Asia. Dar Xāvar-e Miāne. Sahar:
Sa’id: What do you know about Iran? Listen Darmorede Iran če midāni? Sa’id:
Sahar: Iran is a big country.
I think it is bigger than England.
Tehran is the capital of Iran.
The lands in North of Iran have high mountains and short trees.
Listen Iran kešvar-e bozorgi ast.
Fekr mikonam az Engelestān bozorgtar bāšad.
Tehran pāytaxt-e Iran ast.
šomāl-e Iran kuhha-ye boland va deraxtān-e kutāh dārad
Sahar:
Sa’id: How are Iranian foods? Listen Qazāhāye Iran četor ast? Sa’id:
Sahar: They are amazing! All of my Iranian friends say Iranian foods are very delicious Listen āli hastand! Hame-ye dustān-e Irani-e man miguyand, qazāhāye Irāni besiār xošmazze hastand. Sahar:
Sa’id: Do you want to drive in Tehran? Listen āyā mixāhi dar Tehran rānandegi koni? Sa’id:
Sahar: Are you kidding me? Mona says, traffic in Tehran is very heavy.
I might hire a car with a driver.
I hope it will not be expensive.
Listen šuxi mikoni?
Mona miguyad trafik dar Tehran xeyli sangin ast.
šāyad yek māšin bā rānande ejāre konam.
Omidvāram gerān nabāšad.
Sahar:
Sa’id: I think it is cheap, because petrol price is low in Iran. Listen Fekr mikonam arzān bāšad.
čon qeymat-e benzin dar Iran pain ast.
Sa’id:
Sahar: It seems your financial knowledge is not as bad as your geography! Listen Be nazar miresad ettelā’āt-e eqtesādiat be badi-e joqrāfiāyat nist! Sahar:
Sa’id: I read it yesterday in the newspaper!
How is Tehran weather?
Listen In rā diruz dar ruznāme xāndam!
Havāye Tehran četor ast?
Sa’id:
Sahar: It is usually hot in the summer. Listen Dar Tehran mamulan tābestān garm ast. Sahar:
Sa’id: Lucky you! I hope you will have a nice trip. Listen Xoš be hālat! Omidvāram safar-e xubi dāšte bāši. Sa’id:
Sahar: Thank you. Listen mamnun. Sahar:

Conversation about the Job in Persian

Conversation about the Job in Persian

نیما: سلام Listen salām Nimā:
پریسا: سلام Listen salām Parisā:
نیما: خوب هستی؟ Listen xub hasti? Nimā:
پریسا: مرسی. فقط یک کم خسته هستم. Listen mersi. faqat yek kam xaste hastam. Parisā:
نیما: چرا؟ Listen čera? Nimā:
پریسا: از کار برمی گردم. Listen az kār barmigardam. Parisā:
نیما: شغل تو چیست؟ Listen šoqle to čist? Nimā:
پریسا: من (یک) معلم هستم. Listen man (yek) mo’allem hastam. Parisā:
نیما: چه درس می دهی؟ Listen če dars midahi? Nimā:
پریسا: زبان فارسی به دانش آموزان خارجی. Listen zabāne Farsi be dāneš amuzāne xāreji. Parisā:
نیما: واقعا؟ باید کار جالبی باشد. Listen vāqe’an? bāyad kāre jālebi bāšad. Nimā:
پریسا: بله! کار جالبی است. فقط نمی دانم چرا روزهای اول دانش آموزان از زبان فارسی می ترسیدند! Listen bale! kāre jālebi ast. faqat nemidānam čerā dar ruzhaaye avval, bazi az dāneš-āmuzan az zabāne Farsi mitarsidand! Parisā:
نیما: خنده دار است. فارسی که زبان آسانی است. Listen xande dār ast. Farsi ke zabāne asāni ast. Nimā:
پریسا: تو چه کار می کنی؟ Listen to če kār mikoni? Parisā:
نیما: من مدیر یک شرکت بین المللی هستم. Listen man modir-e yek šerkate beynolmelali hastam. Nimā:
پریسا: پس مسافرت زیاد می روی؟ Listen pas mosāferat ziād miravi? Parisā:
نیما: اوه! من باید بروم. برای پرواز ساعت 5 یک بلیط دارم. Listen oh! man bāyad beravam. baraye parvāze sa’ate 5 yek
blit dāram.
Nimā:
پریسا: عجله کن! خداحافظ Listen ajale kon! xodā hāfez Parisā:

Translation:

Nimā: Hello Listen Salām Nimā:
Parisā: Hello Listen Salām Parisā:
Nimā: Are you OK? Listen xub hasti? Nimā:
Parisā: Thanks. I am just a bit tired. Listen mersi. faqat yek kam xaste hastam. Parisā:
Nimā: Why? Listen čera? Nimā:
Parisā: I have just come back from work. Listen az kār barmigardam. Parisā:
Nimā: What is your job? Listen šoqle to čist? Nimā:
Parisā: I am a teacher Listen man (yek) mo’allem hastam. Parisā:
Nimā: What do you teach? Listen če dars midahi? Nimā:
Parisā: Persian language to foreign students. Listen zabāne Farsi be dāneš amuzāne xāreji. Parisā:
Nimā: Really? It must be interesting. Listen vāqe’an? bāyad kāre jālebi bāšad. Nimā:
Parisā: Yes! It is an interesting job, but I don’t know why some students were scared of the language in first days. Listen bale! kāre jālebi ast. faqat nemidānam čerā dar ruzhaaye avval, bazi az dāneš-āmuzan az zabāne Farsi mitarsidand! Parisā:
Nimā: It is funny. Persian is an easy language. Listen xande dār ast. Farsi ke zabāne asāni ast. Nimā:
Parisā: What do you do? Listen to če kār mikoni? Parisā:
Nimā: I am the manager of an international company. Listen man modir-e yek šerkate beynolmelali hastam. Nimā:
Parisā: So you must travel a lot? Listen pas mosāferat ziād miravi? Parisā:
Nimā: Oh! I’ve gotta go. I have got a flight ticket for 5 o’clock. Listen oh! man bāyad beravam. baraye parvāze sa’ate 5 yek blit dāram. Nimā:
Parisā: Hurry up! Good bye Listen ajale kon! xodā hāfez Parisā:

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin